Obsługa urządzeń dozorowych UDT

Posiadamy własne stanowisko przeznaczone do badania sprawności technicznej wózków widłowych. Stanowisko to wykorzystywane jest przez serwisantów firmy AMB oraz inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego w trakcie odbiorów technicznych.

Stanowisko przeznaczone jest do:

testów statycznych

opis:próba z przeciążeniem równym 1,25 wartości nominalnego udźwigu; badanie w czasie >= 60 minut);

cel badania:sprawdzenie odkształcenia konstrukcji nośnej UTB w celu zapewnienia, że ustalone wartości graniczne nie będą przekroczone.

testów dynamicznych

opis: próba ruchów roboczych pojedynczych oraz skojarzonych, zgodnie z instrukcją eksploatacji z przeciążeniem równym 1.25 wartości nominalnego udźwigu;

cel badania: Przeprowadzona próba powinna potwierdzić, że sterowanie UTB i ruchy robocze, urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne funkcjonują prawidłowo oraz że po jej zakończeniu nie nastąpiły żadne uszkodzenia i trwałe odkształcenia.

W związku z przydzieleniem Urządowi Dozoru Technicznego (UDT) przez Prezesa Rady Ministrów nowych zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa pracy wózków jezdniowych (widłowych) informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu ( Dz. U. Nr 28, poz. 240 ), od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.

Wózki widłowe, które podlegają dozorowi technicznemu:

– Dziennik Ustaw nr 193 określa, że dozór techniczny dotyczy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia- zwanych ”UTB”(Urządzenie Transportu Bliskiego).

Należy przez to rozumieć wózki widłowe z masztem, które przemieszczają ładunki na większe odległości w płaszczyźnie pionowej (np. unoszące na wysokość 2 m, zarówno wózki spalinowe, elektryczne jak i z unoszeniem ręcznym, poprzez ręczną pompę hydrauliczną).

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej należy wykonywać przeglądy konserwacyjne co 30 dni. Przeglądów dokonują wykwalifikowani serwisanci, posiadający odpowiednie uprawnienia nadane przed regionalne oddziały UDT. Po dokonanym przeglądzie serwisanci dokonują wpisu do dziennika konserwacji wózka widłowego. Na jego podstawie dokonywany jest dalszy odbiór wózka przez inspektora UDT.

Praktycznie wymagane jest, aby w ciągu roku dokonano minimum 3 przeglądów konserwacyjnych, co jest równoznaczne z zamieszczeniem 3 wpisów serwisowych w dzienniku konserwacji wózka. Na ich podstawie inspektorzy UDT dokonują rocznych badań okresowych oraz wydają decyzję o dalszym dopuszczeniu sprzętu do eksploatacji.